จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB522 ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Taiwan เก๋กู๊ด 5 วัน 4 คืน

  • ประเทศ : ไต้หวัน
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 25,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 61

DAY 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

DAY 2 : ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

DAY 3ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

DAY 4 : ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก

DAY 5 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK -  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)