จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB521 ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Happy New Year in Taiwan 5 วัน 4 คืน

  • ประเทศ : ไต้หวัน
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 32,999 บาท
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62

DAY 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  –  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  –  เจียอี้

DAY 2 : เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

DAY 3ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

DAY 4 : อิสระทุกท่านเต็มวัน ให้ทุกท่านได้ไปชมพลุที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย

DAY 5 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)