จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB519 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เริ่ดเว้ยเห้ย 6 วัน 4 คืน

  • ประเทศ : ไต้หวัน
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : Nok Scoot

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 19,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

DAY 1 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

DAY 2 : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองไทเป (เถาหยวน) - เทศมณฑลหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่

DAY 3อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาไต้หวัน - เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาเกท – โรงแรม

DAY 4เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ร้านสร้อย -พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เกท

DAY 5 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ดิวตี้ ฟรี - ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง

DAY 6 เมืองไทเป (เถาหยวน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)