จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB517 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปังส์เว้ยเห้ย 5 วัน 4 คืน

  • ประเทศ : ไต้หวัน
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)

อาลีซาน เมืองไทจง โทโรโกะ เมืองฮัวเหลียน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เย่หลิว
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 26,999 บาท
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 61

DAY 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) –  วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินวู่ – เจียอี้

DAY 2 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาไต้หวัน - เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาเกท – โรงแรม

DAY 3เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสัปปะรด  - อนุสรณ์สถานเจียงไค -  ตึก ไทเป 101 - ย่านตลาดซีเหมินติง

DAY 4ฮัวเหลียน  - อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ – ร้านหยก

DAY 5 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park –  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)