จูบิลี่ แทรเวิล ได้รับการแต่งตั้งเป็น BSP จาก ให้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

Agent Login

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

JUB501 ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI 5 วัน 3 คืน

  • ประเทศ : ไต้หวัน
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : Thai lion air

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 15,900 บาท
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม 61 – มกราคม 62

DAY 1สนามบินดอนเมือง

DAY 2สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป)หนานโถวล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้  

DAY 3เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  - ร้านใบชา - ไถจง  - ไนท์มาร์เก็ต

DAY 4ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง

DAY 5ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง